วิธีรับเงินคืนด้วย VSD Compressor ใน 1 ปี

เครื่องอัดอากาศแบบปรับความเร็วรอบสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ให้เข้ากับสภาพการทำงานได้โดยอัตโนมัติ จึงประหยัดพลังงานได้ถึง 35%